PASOS A SEGUIR NAS RECLAMACIÓNS DAS CLÁUSULAS CHAN NOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Para a tramitación deste tipo de reclamacións o Goberno do Estado ditou o RealDecreto-lei  1/2017,  do  20  de  xaneiro,  de  medidas  urxentes  de  protección  deconsumidores  en  materia  de  cláusulas...

Para a tramitación deste tipo de reclamacións o Goberno do Estado ditou o Real
Decreto-lei  1/2017,  do  20  de  xaneiro,  de  medidas  urxentes  de  protección  de
consumidores  en  materia  de  cláusulas  chan  establecendo  un  sistema  de
reclamación especifico previa á interposición de demandas xudiciais.

[PDF] Modelo de formulario reclamación clausulas chan

[PDF] Modelo de formulario reclamación gastos formalización hipoteca

Segundo  esa  normativa  as  entidades  de  crédito  deberán  implantar  un  sistema
de  reclamación  previa  á  interposición  de  demandas  xudiciais,  que  terá  carácter
voluntario  para  o  consumidor  e  cuxo  obxecto  será  atender  a  as  peticións  que
estes  formulen  respecto  ás  cláusulas  chan.  As  entidades  de  crédito  deberán
garantir  que  ese  sistema  de  reclamación  é  coñecido  por  todos  os  consumidores
que tivesen incluídas cláusula chan no seu préstamo hipotecario.

Así, en primeiro lugar, deberá dirixirse á súa entidade bancaria e presentar a súa
reclamación ante este sistema de reclamación previa.
Para  iso pode  solicitar  información  de  como debe facelo  e  que  tipo  de formulario
utilizar na súa entidade por si tivesen elaborado algún.

As  entidades  de  crédito  estan  obrigadas  a  articular  procedementos  áxiles  e
gratuítos que lles permitan a rápida resolución das reclamacións.

Así,  deberán  dispoñer  dun  departamento  ou  servizo  especializado  que  teña  por
obxecto  atender  as  reclamacións  presentadas  polas  cláusulas  chan  e  deberán
poñer  a  disposición  dos  seus  clientes,  en  todas  as  oficinas  abertas  ao  público,
así como nas súas páxinas web, a información seguinte:

a)  A  existencia  do  departamento  ou  servizo,  con  indicación  da  súa  dirección
postal e electrónica, encargado da resolución das reclamacións.

b) A obrigación por parte de a entidade de atender e resolver as reclamacións
presentadas  polos  seus  clientes,  en  o  prazo  de  tres  meses  desde  a  súa
presentación en o departamento ou servizo correspondente.

c) Referencias á normativa de transparencia e protección do cliente de servizos
financeiros.

d)  A  existencia  de  este  procedemento,  cunha  descrición  concreta  do  seu
contido,  e  a  posibilidade  de  acollerse  a  el  para  aqueles  clientes  que  teñan  as
cláusulas chan incluídas nos seus contratos.
Non  obstante  na  páxina  web  do  IGC  existe  un  modelo  que  pode  utilizar  para
presentar a reclamación.

Recibida  a  reclamación,  a  entidade  de  crédito  deberá  efectuar  un  cálculo  da
cantidade  a  devolver  e  remitirlle  unha  comunicación  ao  consumidor
desagregando  devandito  cálculo;  nesa  desagregación  a  entidade  de  crédito
deberá  incluír  necesariamente  as  cantidades  que  correspondan  en  concepto  de
intereses.  No  suposto  no  que  a  entidade  considere  que  a  devolución  non  é
procedente,  comunicará  as  razóns  en  que  se  motiva  a  súa  decisión,  nese  caso
darase por concluído o procedemento extraxudicial.

O  consumidor  deberá  manifestar  se  está  de  acordo  co  cálculo.  Se  o  estivese,  a
entidade de crédito acordará co consumidor a devolución do efectivo.
Unha  vez  convida  a  cantidade  a  devolver,  o  consumidor  e  a  entidade  de  crédito
poderán  acordar  a  adopción  de  unha  medida  compensatoria  distinta  da
devolución  do  efectivo.  Neste  caso  a  entidade  de  crédito  deberá  subministrarlle
unha  valoración  que  lle  permita  coñecer  o  efecto  da  medida  compensatoria  e
concederlle un prazo de 15 días para que manifeste a súa conformidade.

A  aceptación  dunha  medida  compensatoria  requirirá  que  o  consumidor  recibise
información  suficiente  e  axeitada  sobre  a  cantidade  a  devolver,  a  medida
compensatoria  e  o  valor  económico  desa  medida.  A  aceptación  da  medida
compensatoria  informada  con  esta  extensión  deberá  ser  manuscrita  e  en
documento  aparte  no  que  tamén  quede  constancia  do  cumprimento  do  prazo
anterior dos 15 días.

O  prazo  máximo  para  que  o  consumidor  e  a  entidade  cheguen  a  un  acordo  e
póñase a disposición do primeiro a cantidade para devolver será de tres meses a
contar  desde  a  presentación  de  a  reclamación.

A  efectos  de  que  o  consumidor poida  adoptar  as  medidas  que  estime  oportunas,  entenderase que  o procedemento extraxudicial concluíu sen acordo:

a) Se a entidade de crédito rexeita expresamente a solicitude do consumidor.

b)  Se  finaliza  o  prazo  de  tres  meses  sen  comunicación  algunha  por  parte  da
entidade de crédito ao consumidor reclamante.

c)  Se  o  consumidor  non  está  de  acordo  con  o  cálculo  de  a  cantidade  para
devolver efectuado pola entidade de crédito ou rexeita a cantidade ofrecida.

d)  Se  transcorrido  o  prazo  de  tres  meses  non  se  puxo  a  disposición  do
consumidor de modo efectivo a cantidade ofrecida.

As  entidades  de  crédito  informarán  os  seus  clientes  de  que  as  devolucións
acordadas  poden  xerar  obrigas  tributarias.  Así  mesmo,  comunicarán  á  Axencia
Estatal  da  Administración  Tributaria  a  información  relativa  ás  devolucións
acordadas.

As  partes  non  poderán  exercitar  entre  si  ningunha  acción  xudicial  ou
extraxudicial  en  relación  co  obxecto  da  reclamación  previa  durante  o  tempo  en
que  esta  se  substancie.

Se  se  interpuxese  demanda  con  anterioridade  á
finalización  do  procedemento  e  co  mesmo  obxecto  que  a  reclamación  anterior,
cando  se  teña  constancia,  producirase  a  suspensión  do  proceso  ata  que  se
resolva a reclamación previa.

Santiago de Compostela, 23 de xaneiro de 2017 .

RELACIONADAS